POMOC DLA KLIENTA

Zgodnie z wejściem nowych regulacji dotyczących zawierania zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 przedstawiamy Państwu:

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ O SKUTKACH ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy wyłącznie osób fizycznych niezawierających umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - konsumentów, wyłącznie w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: ul. Licznikowa 5/8, 58-100 Świdnica lub e-mailem na adres: biuro@crystal-home.pl

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest poniżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w przypadku, gdy Zleceniobiorca za wyraźną Państwa zgodą, wykonał w pełni usługę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


                                                                                                                                                                                                                                                                       ........................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                        (miejscowość, data)
CRYSTAL HOME NIERUCHOMOŚCI
ul. Licznikowa 5/8
58-100 Świdnica

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy pośrednictwa zawartej z Państwem dnia ..................... .

........................................................
 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
.......................................................
         Adres konsumenta(-ów)
........................................................
         Podpis
(*) niepotrzebne skreślić


O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, które należy przesłać pocztą na powyższy adres lub złożyć osobiście.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.